Åpningstider for sandtak i Reddal og pukkverk på Omre:
Mandag - Torsdag   07.00  -  16.00
Fredag                    07.00  -  11.30 
Lørdag og Søndag: Stengt                     Tlf: 40 03 76 45
Siste Nytt
STORE ENDRINGER PÅ OMRE
Strøsingel i storsekk på Omre
30 års jubileum


GDPR

1. Innledning

Ved besøk på nettsiden, Reddalsand.no og/eller er registret som bruker ved våre produksjonsanlegg kan resultere i at RS innsamler og behandler personopplysninger om deg, selskapet du arbeider for, og/eller opplysninger om benyttet kjøretøy som benyttes på våre anlegg.

Anleggene våre du besøker, og registrerer deg i, er ansvarlig for at behandling av personopplysninger er i samsvar med denne personvernpolitikken.

Denne personvernerklæringen ("personvernerklæring") angir hvilke personopplysninger RS innsamler og for hvilket formål personopplysningene behandles.

Gjennom denne personvernerklæringen vil begrepet "behandling" bli brukt for å dekke alle våre aktiviteter som involverer dine Personopplysninger, inkludert innsamling, behandling, lagring, deling, bruk, overføring og sletting av opplysninger.

"Gjeldende personvernlovgivning" betyr personvernlover eller -forskrifter som implementerer personverndirektivet GDPR 95/46/EC og etter 25. mai “the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (the "GDPR")”.

"Personopplysninger" er definert som enhver opplysning relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

2. Hvor innsamles personopplysninger fra

Vi innsamler personopplysninger fra deg (for eksempel navn og telefonnummer) og det samles inn opplysninger om kjøretøy som er benyttet ved besøk på våre anlegg.

Tidspunkts-registrering gjelder alle typer registreringer.

Det tas også bilder av last som er hentet ved våre anlegg.

3. Hvorfor vi innsamler og behandler personopplysninger


For å kunne gi selskapet du jobber for nødvendig informasjon om varer som er tatt ut av vårt anlegg.

Hvis du registrerer deg for å kunne få tilgang til våre anlegg betinger dette at noen opplysninger vil bli registrert. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Telefon
 • Selskap/organisasjon
 • Bil kjennemerke
 • Tidspunkt for aktivitet i anlegg.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å gi selskapet du arbeider for den informasjonen de har bedt om.

Håndtere din bestilling av byggemateriale og andre produkter levert av RS

Noen av våre anlegg gir deg adgang til å bestille byggemateriale (som sand og pukk) og andre produkter levert av RS. Har du bestilt byggemateriale eller et annet produkt fra oss, vil RS behandle dine personopplysninger for å administrere bestillingen. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen kan inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Selskap/organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Bil kjennemerke
 • Organiasjonsnummer
 • Fakturanummer
 • EAN nummer
 • Rekvisisasjonsnummer
 • Kundenummer
 • Tidspunkt for aktivitet i anlegg.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å håndtere bestillingen din, GDPR artikkel 6/(1)f. Hvis du bestiller produkter som forbruker, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle kjøpsavtalen mellom deg og RS, GDPR artikkel 6(1)b.

Overholde lovlige forpliktelser

RS behandler personopplysninger for å overholde juridiske forpliktelser, for eksempel bokføring og skattemessige formål. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Transaksjonsopplysninger
 • Andre nødvendige opplysninger for formålet

 

 

 

Etablere, fremme og forsvare juridiske krav

RS kan behandle dine personopplysninger med det formål å etablere, fremme og forsvare juridiske krav hvis det mot formodning skulle oppstå tvist mellom deg og/eller selskapet du arbeider for, og RS. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Andre nødvendige opplysninger for formålet

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse for å etablere, fremme og forsvare juridiske krav, GDPR artikkel 6(1)f.

 

4. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger

Reddal Sand vil beholde personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som er beskrevet i denne personvernpolicyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller tillates av lokal lov som RS er underlagt. Vi bruker følgende kriterier for å bestemme vår oppbevaringsperiode: (i) så lenge vi har et pågående forhold til deg (enten som enkeltperson eller i egenskap av å være ansatt hos en av våre bedriftskunder, leverandører eller samarbeidspartnere) ; (ii) som påkrevd av juridiske forpliktelser som RS er underlagt (for eksempel skatte- og regnskapsforpliktelser) og (iii) som tilrådet i lys av vår juridiske stilling (som gjeldende vedtekter om begrensninger).

 

5. Utlevering og overføring av Personopplysninger

Samarbeidsselskaper

RS kan utlevere Personopplysninger for å opprettholde og administrere våre tjenester og funksjoner som er gitt i henhold til punkt 4, samt å overholde juridiske forpliktelser og etablere, fremme og forsvare juridiske krav.

Andre mottakere

RS kan også gi Personopplysninger til andre, som for eksempel:
Mottaker: Domstoler og eksterne juridiske rådgivere
Hensikten med overføringen: For å etablere, fremme og forsvare juridiske krav
Rettsgrunnlag: For å oppfylle vårt og deres interesse i å få tvisten avgjort av kompetente domstoler

Mottaker: Arrangører og samarbeidspartnere 
Hensikten med overføringen: For å forberede og arrangere arrangementer og konferanser
Rettsgrunnlag: For å oppfylle vår legitime interesse i å gjennomføre arrangementer og konferanser 

Databehandlere som handler på vegne av RS

Videre kan RS utlevere Personopplysninger til eksterne parter, som IT-tjenesteleverandører, kommunikasjonsbyråer, leverandører og andre tjenesteleverandører som behandler Personopplysninger under instrukser fra RS.

 

6. Sikkerhet

Vi vil sørge for at tilgangen til dine personopplysninger blir forsvarlig sikret, ved å anvende passende sikkerhetstiltak, avhengig av omstendighetene med hensyn til teknologi, kostnader for implementering og arten, omfanget, konteksten og formålene med behandling samt risikoen. På bakgrunn av denne forpliktelsen har vi implementert hensiktsmessige tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot: uautorisert eller utilsiktet ødeleggelse, endring eller utlevering; misbruk; skader; tyveri eller utilsiktet tap; eller uautorisert tilgang.

 

7. Dine rettigheter

 Rett til retting

RS vil gjøre tiltak i samsvar med gjeldende personvernlovgivning for å holde dine personopplysninger nøyaktige, komplette og oppdaterte.
Videre har du også rett til å be om tilgang til de personopplysninger vi behandler om deg.

Ytterligere rettigheter fra og med 25. mai 2018

Fra og med 25. mai 2018 er du også etter gjeldende personvernlovgivning i tillegg til rettelse rett til:

(i) Tilgang
Du kan be om å få bekreftet hvorvidt personopplysninger behandles, og kan i tilfelle be om tilgang til dine personopplysninger og tilleggsinformasjon som for eksempel formålet med behandlingen. Videre har du rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Hvis forespørselen gjøres elektronisk, vil informasjonen bli gitt i et vanlig elektronisk format hvis du ikke ber om noe annet.

(ii) Motsette deg bestemt behandling
Du kan motsette deg behandling av dine Personopplysninger behandlet på grunnlag av en berettiget interesse, på bakgrunn av forhold knyttet til din spesielle situasjon og til behandling for direkte markedsføring. Hvis du har valgt å motta et abonnement via e-post, vil hver e-post inneholde en lett tilgjengelig opsjonsfunksjon der du kan avregistrere deg fra videre kommunikasjon.

(iii) Sletting
Du kan få dine personopplysninger slettet under visse omstendigheter, for eksempel når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for det formål de ble innsamlet.

(iv) Begrensning for behandling
Du kan til enhver tid be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger til å omfatte lagring av dine personopplysninger under visse omstendigheter, slik at behandlingen ikke er ulovlig, selv om du ikke ønsker å få dine personopplysninger slettet.

(v) Tilbaketrekking av samtykke
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger i den utstrekning behandlingen er basert på ditt samtykke.

(vi) Dataportabilitet
Du kan be om å motta en maskinlesbar kopi av personopplysningene behandlet på grunnlag av ditt samtykke eller på grunnlag av at behandlingen er nødvendig for å kunne inngå en avtale med deg, og hvilke personopplysninger du har gitt RS (dataportabilitet) som å be om at informasjonen skal overføres til en annen databehandler (hvis mulig).

8.3 Klager til tilsynsmyndigheter
Du anerkjenner at du alltid har rett til å klage på behandling av dine personopplysninger til kompetente datatilsynsmyndighet dersom dette er tillatt etter Gjeldende personvernlovgivning. 
Datatilsynet kan nås her.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandling av dine personopplysninger eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, vennligst kontakt RS på kontaktinformasjonen på vår hjemmeside.


Levert av  
mangadexmangadex